Referat af stiftende generalforsamling d. 25/08-2021

Referat af stiftende generalforsamling for Vallensbæk Helårsbadeforening ’Havet’

Generelt:

Bente bød velkommen til generalforsamlingen. Alle deltagere fik udleveret oplæg til vedtægter og stemmesedler ved ankomsten. Alle fra arbejdsgruppe blev præsenteret.  Arbejdsgruppen bestod af: Lisbeth, Betina, Bente, Michael, Ursula, Marlene.

1.Valg af dirigent

Peter Møller blev enstemmigt valgt til dirigent.

2.Valg af referent

Marlene Bruun blev enstemmigt valgt som referent.

3. Valg af stemmetællere

Følgende blev valgt: Morten, Lisbeth, Merethe, Marianne.

4. Gennemgang af det foreløbige arbejde – Præsentation af mål, visioner og tegninger.

Michael gennemgik en præsentation af badeanstalt projekt samt de mål og visioner som kommunen havde for badehuset, ved et møde i juni 2021, badehuset har kommunen døbt: ”Valhal”.

Flere kommentererede om de badetårne, som allerede findes på stranden og flere ønsker at vi samarbejder med Brøndby og Ishøj, så det bliver muligt for alle badeforeninger at bruge alle 3 tårne

Der var også spørgsmål om hvornår det er vinterbadesæson.

Spørgsmål til saunaen og hvordan den tændes. Forslag om tænding af det enkelte medlem via SMS. Tænding af ovn via SMS er ikke lovligt (brandfare). Michael orienterede om flere muligheder bl.a. et simpelt tryk knap system, hvor et tryk på knappen tænder saunaovnen i en time, hvorefter den slukker automatisk. Der er dog også mulighed for tidsstyring. Den kommende bestyrelse vil foreslå tryk knap systemet som det mest økonomiske.

Spørgsmål omkring bundforholdene I trekanten. Det kan vi ikke svare på. Dette er ikke vores ansvar, men kommunen har stor opmærksom hed på det.

Spørgsmål omkring badetider I foreningen. Vi viste de tider som vi fik til mødet med kommunen, men er udfordret da en anden badeklub har meldt, at de også vil bruge faciliteterne, derfor må vi afvente kommunens fordeling af tiderne efter modtagelsen af ansøgninger fra potentielle brugere.

Spørgsmål om unge mennesker som kan hoppe ud fra taget. Det er ikke vores ansvar og vi kan ikke rigtig gøre noget.

Spørgsmål omkring stinkende bunker i vandet. Det kan vi heller ikke gøre noget ved. (Er omtalt under bundforholdene!)

5.Vedtægter præsenteres

Gennemgået af Marlene og der blev meddelt at vedtagelse af vedtægter vil ske på en ekstra ordinær General forsamling. Dette var arbejdsgruppens oplæg som er lavet I samarbejde med kommunen.

Der var en del snak omkring de 75 %, som arbejdsgruppen har forslået skal være Vallensbæk borgere.

Der var lidt snak omkring det at prisen er differentieret i forhold til bopæl.

6. Gennemgang af oplæg til budget

Michael gennemgik oplæg til budget.

Lidt spørgsmål omkring sponsor, el/strøm osv.  Arbejdsgruppen har ikke indtænkt sponsorer. Arbejdsgruppen har fra kommunen side fået at vide, at rengøring er ca. kr. 145.000 om året, som skal dækkes af alle badeforeninger, der benytter anlægget.

7. Valg til bestyrelse

Valgt til formand: Bente Thorhauge blev enstemmigt valgt.

Valgt til Kasserer: Merethe Repsdorph blev valgt.

Bestyrelsesposter: Mikkel Jørgensen og Marlene Bruun valgtes for 2 år og Michael Jensen for 1 år.

Valgt til suppleant: Lisbeth Olsen og Betina Toft.

Valgt til revisor: Kirsten Hyldborg enstemmigt valgt.

Valgt til Revisor suppleant: Ella Odgaard blev enstemmigt valgt.

8.Eventuelt:

Forslag fra salen: Man burde kun kunne være medlem af en badeforening. Svar: Det bliver svært at administrere.

Kommentar vedrørende at det svært at blive medlem, når du ikke bor i kommunen.

Underskrevet af:

_____________________________                                        ________________________

Dirigent                                                                                      Referent