Vedtægter

Vedtægter for Vallensbæk Helårsbadeforening Havet.

§ 01 Navn

Foreningens navn er Vallensbæk Helårsbadeforeningen Havet. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands.

§ 02 Formål

Det er forenings formål at fremme sundhed og trivsel og skabe samvær og glæde gennem fælles aktiviteter året rundt. Dette kan være med fælles havbadning året rundt, saunabadning og oplysende arrangementer omhandlende sundhedsfordelene ved disse aktiviteter. 

§ 03 Medlemmer

Et medlem skal være fyldt 18 år for at kunne optages i foreningen. Medlemskabet er først gyldigt, når indmeldelsesblanketten er udfyldt, medlemmet har modtaget en bekræftelse og kontingentet er betalt. Medlemmet forpligter sig til at overholde gældende vedtægter og retningslinjer.

Foreningens medlemsskare skal altid bestå af minimum 75% Vallensbæk borgere.  

Borgere fra Vallensbæk Kommune kommer før andre interesserede, hvis foreningens procentsats er under 75%. I det tilfælde vil Vallensbækborgere kunne springe foran indtil de 75% er opnået. 

Formålet er at sikre pladser til borgere fra Vallensbæk Kommune og samtidigt være åben for medlemmer fra andre kommuner.

§ 04 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud 1 gang årligt. Betalingsfristen er d. 01.09.

Borgere fra andre kommuner betaler altid 30 % mere end Vallensbæk borgere.

Betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse/eksklusion eller force majeure.

Man skal betale et gebyr for at modtage adgangsarmbånd til faciliteterne, hvilket håndteres af kommunen.

§ 05 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen, og adgangsarmbånd til foreningens faciliteter deaktiveres. 

Kontingentrestance i mere end 1 måned medfører automatisk eksklusion.

En eksklusion grundet kontingentrestance, kan ikke påklages. Medlemmer ekskluderede på grund af kontingentrestance kan tidligst søge om nyt medlemskab til det næstfølgende regnskabsår, påkrævet at restancen er betalt til foreningen. Man vil komme bagerst på ventelisten. 

Et medlem kan herudover udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører. 

I sager om midlertidig udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.  

§ 06 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med mindst 30 dages varsel per mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden.

Det er tilladt at have max 1 fuldmagt per medlem med til generalforsamlingen. Ved opstilling til valg skal den pågældende være til stede eller have afgivet skriftlig erklæring om villigheden til at modtage valg.

Det er muligt at afholde generalforsamling digitalt, hvis det ikke er muligt at afholde mødet fysisk. Det er bestyrelsen, der tager en afgørelse om dette. 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. 

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. 

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

§ 07 Generalforsamlingens dagsorden

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent. 
  3. Valg af mindst 2 stemmetællere.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
  5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fremlæggelse af budget.
  8. Godkendelse af kontingent.

9.    Valg til bestyrelsen, der består af 5 medlemmer og 2 suppleanter:

Valg af formand, ulige år.

Valg af kasserer, lige år.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, ulige år.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem, lige år.

Valg af 2 suppleanter, hvert år.

Valg af 1 revisor, ulige år.

Valg af revisorsuppleant, hvert år.

  10. Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 6 skal tilstilles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Den endelige dagsorden udsendes senest 8 dage før. 

En revisor kan ikke være i tæt familie (gift med/barn af) et bestyrelsesmedlem. 

§ 08 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Formand og kasserer tegner foreningen i fællesskab. 


Bestyrelsen konstituerer sig mht. valg af næstformand og øvrige tillidsposter.
Ved valg af tillidsposter skal den pågældende være til stede eller have afgivet skriftlig erklæring om villigheden til at modtage valg.

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden og, i samarbejde med Kommunen, et sæt retningslinjer for brugen af foreningens faciliteter.

§ 09 Behandling af forslag til generalforsamlingen

Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal undtagen forslag vedr. vedtægtsændringer jvf. §13. Kun medlemmer med gyldigt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Hvis mindst 1 medlem eller dirigenten forlanger det, skal en afstemning være skriftlig. Ved en eventuel digital skriftlig afstemning skal stemmetællerne tage imod stemmerne og har tavshedspligt omkring, hvem, der stemte på hvad. 

Referatet fra generalforsamlingen skal underskrives dateret af dirigenten og referenten. Referatet skal være et beslutningsreferat, som dog skal indeholde bestyrelsens skriftlige beretning i sin fulde ordlyd. Referatet skal udsendes til medlemmerne senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse med en indsigelsesfrist på 2 uger. En udskrift af referatet, såvel som det godkendte regnskab og budget, skal indsættes i foreningens protokol straks efter indsigelsesfristens udløb.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen, et ekskluderet medlem jvf. § 05 eller hvis mindst 25 % af medlemmerne skriftligt ønsker dette.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse iht. § 06, afstemning iht. § 09.

§ 11 Regnskab og formueforhold

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Revideret regnskab forsynes med påtegninger af revisorer og kasserer og udsendes sammen med dagsordenen for generalforsamlingen. Det samme gælder budgetforslaget. 

Foreningens midler indsættes på en bankkonto oprettet i foreningens navn, hvor de tegningsberettigede er den til enhver tid siddende formand og kasserer. 

§ 12 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 13 Vedtægtsændringer
Begrundede vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af fremmødte har stemt for forslaget. 

§ 14 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne ekstraordinære generalforsamling med henblik på opløsning, gælder særlige forhold. Den er først beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning. Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt flertal), indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet. Ved foreningens ophør skal foreningens materiel og formue tilfalde et almennyttigt område indenfor ungdomsarbejdet eller en tilsvarende badeforening. Hvem, det tilfalder, afgøres ved simpelt flertal. 

Vedtaget på generalforsamling d. 9/03-2022